Kişisel Verileri Koruma Kanunu

KVKK aydınlatma metni ve bilgilendirme sayfasıdır.

İnternet Sitesi socialpanel.app
Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni

İnternet sitemiz olan socialpanel.app' da 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil mevzuat düzenlemeleri olan yönetmelikler ile tebliğler kapsamında kişisel verilerinizin korunması ve işlenmesi sürecine azami ölçüde önem vermekteyiz.

Okumakta olduğunuz aydınlatma metni Kanun’un 10. Maddesi doğrultusunda aydınlatma yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Kişisel verilerinizin işlenmesi ve korunması kapsamında aydınlatma metninde; başta özel hayatın gizliliği olmak üzere temel hak ve özgürlüklerinizi koruma yöntemlerimize, veri sorumlusu olarak yükümlülüklerimize ve uyguladığımız kanuni usul ve esaslara ilişkin bilgilendirmeler yer almaktadır.

Bu aydınlatma metninde; internet sitemiz üzerinden elde etmiş olduğumuz kişisel verilerinizin hangi amaçla işlendiği, kişisel verilerinizi toplama yöntemimiz ve yasal dayanakları ile yasal haklarınız konularında açık, sade ve anlaşılır şekilde bilgilendirme yapmaktayız.

Bu sebeple bu aydınlatma metnini dikkatle ve özenle okuyarak kişisel verilerinizin güvenliği konusunda bilgi edinmeniz hukuki yararınız için oldukça önem arz etmektedir.

Kanun’da ve bu kapsamda düzenlenen ikincil mevzuatların tamamında yer alan kişisel verilerin korunması sürecinin yalnızca gerçek kişiler bakımından geçerli olduğunu lütfen bilgi edininiz. Gerçek kişi; insan süjesi olup kurumsallaşmayan her bir bireyi ifade etmektedir.

Dolayısıyla hukuk mevzuatı kapsamında tüzel kişiler kişisel veri sahibi olamayacağından tüzel kişilerin kişisel veri koruması hukukundan faydalanması mümkün değildir.


1.a) Aydınlatma Metninde ve Kanun’da Yer Alan Terimlerin Açıklamaları

Okumakta olduğunuz aydınlatma metni ile Kanun’da yer alan hukuki terimler ve açıklamaları şu şekildedir;

 • Kimliği belli olan ya da belirlenebilir olan gerçek kişilere ait tüm bilgiler kişisel veri olarak isimlendirilmektedir.
 • Kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ilgili kişi olarak isimlendirilmektedir.
 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kanun olarak isimlendirilmektedir.
 • Kişisel verilerin ilgili kişi için herhangi bir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemi kişisel verilerin silinmesi olarak isimlendirilmektedir.
 • Kişisel verilerin hiç kimse için herhangi bir şekilde erişilemez, tekrar kullanılamaz ve geri getirilemez hale getirilmesi işlemi kişisel verilerin yok edilmesi olarak isimlendirilmektedir.
 • Kişisel verilerin hiçbir şekilde kimliği belirli veya belirlenebilir olan ilgili kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi işlemi kişisel verilerin anonim hale getirilmesi olarak isimlendirilmektedir. Bu veriler anonim hale getirildikten sonra istatistiksel olarak başka verilerle eşleştirilebilir.
 • Kişisel verilerinizi işleyen, işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu gerçek ya da tüzel kişi veri sorumlusu olarak isimlendirilmektedir.

Aydınlatma metni kapsamında veri sorumlusu ...dir.

 • Türkiye’de yerleşik olmayan veri sorumlusunu temsil etme görevini üstlenen, Türkiye’de yerleşik tüzel kişi ya da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi veri sorumlusu temsilcisi olarak isimlendirilmektedir.

Veri sorumlusu temsilcisi; kurum tarafından yapılacak tebliğleri tebellüğ ve kabul etme, kurum tarafından yöneltilen talepleri veri sorumlusuna aktararak veri sorumlusunun cevabını kuruma iletme, ilgili kişilerin Kanun’un 13. Maddesindeki haklarına ilişkin taleplerini veri sorumlusuna iletme, veri sorumlusu tarafından kanunun 13. Maddesi kapsamında verilen cevabı ilgili kişiye iletme görevini ve kanunda yazılı diğer görevleri üstlenmektedir.

Aydınlatma metni kapsamında veri sorumlusu temsilcisi ... ’dır.

 • Kişisel Verileri Koruma Kurulu; kurul, Kişisel Verileri Koruma Kurumu; kurum olarak isimlendirilmektedir.
 • İlgili kişilerin kendisini ilgilendiren bir konuda bilgilendirmeye dayanarak açıkladığı rıza açık rıza olarak isimlendirilmektedir.
 • Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen tüm işlemler kişisel verilerin işlenmesi olarak isimlendirilmektedir.

1.b) Veri Sorumlusu ve Veri Sorumlusu Temsilcisi Kimdir?

Okumakta oldunuz aydınlatma metninde yer alan, açık rızanıza dayanarak hukuki amaçlar doğrultusunda verilerinizi işleyen veri sorumlusu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yerleşik ... tüzel kişisidir.

Veri sorumlusuna ait yasal unvan, adres ve sicil bilgileri aşağıdaki gibidir;

Unvanı : 

Adresi : 

Vergi Dairesi : 

Vergi Numarası : 

Aydınlatma metni kapsamında kişisel verilerinizi işleyen veri sorumlusunun Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik’in 11. Maddesinin 3. Fıkrası uyarınca atadığı yasal veri sorumlusu temsilcisi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ’dır.

Veri sorumlusu temsilcisine ait ad/soyad ve iletişim bilgisi aşağıdaki gibidir;

Adı ve Soyadı : 

E-Posta Adresi : socialpanelapp@gmail.com


2) Kişisel Verileriniz İşlenmesi Sürecindeki Haklarınız Nelerdir?

Kanun’un 11. Maddesi uyarınca veri sorumlusu temsilcisi ... aracılığı ile veri sorumlusu sıfatıyla firmamızdan kanuni haklarınıza ilişkin detaylı bilgi talebinde bulunabilirsiniz. Kanun kapsamında firmamızdan talep edebileceğiniz hukuki haklarınız aşağıdaki gibidir;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenebilirsiniz.
 • Kişisel verileriniz işlenmişse; hangi kişisel verilerinizin işlendiği konusunda detaylı bilgi talep edebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki amacını ve kişisel verilerinizin bu amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını sorabilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizin yurt içinde ya da yurt dışında aktarılıp aktarılmadığını, aktarıldı ise kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. kişileri öğrenebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizin eksik ya da hatalı işlendiği kanaatindeyseniz, bu verilerin talebiniz doğrultusunda düzeltilmesini isteyebilirsiniz.
 • Açık rızanıza dayanılarak ve kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktıysa kişisel verilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini talep edebilirsiniz. Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkacağı haller okumakta olduğunuz aydınlatma metninde detaylı olarak tarif edilmiştir.
 • İşlenen kişisel verilerinizin düzeltilmesi talebiniz ile kişisel verilerinizin silinmesi ya da yok edilmesi talebiniz yerine getirildi ise; kişisel verilerinizin daha önce aktarıldığı 3. Kişilere bu hususların bildirilmesini talep edebilirsiniz.
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlendiği kanaatindeyseniz uğradığınızı iddia ettiğiniz zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

3) Kişisel Verileriniz Hangi Amaç ve Hukuki Sebebe Dayanarak Hangi Yöntemle İşlenmektedir?

Bu aydınlatma metni kapsamındaki yükümlülüğümüz doğrultusunda kişisel verilerinizi işleme amacımız belirli, açık, meşru bir hukuki sebebe dayanmaktadır.

Bu kapsamda kişisel verileriniz; 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 470. ve devamı maddeleri doğrultusunda internet sitemize kaydolmanız ile kurulan eser sözleşmesi kapsamında açıkladığınız açık rızanıza dayanarak işlenmektedir.

Dolayısıyla kişisel verileriniz; eser sözleşmesinin kurulması ve ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olarak, sözleşmenin tarafı olmanız sebebiyle gerekli olduğundan işlenmektedir.

Bununla birlikte veri sorumlusu sıfatımız yanında yüklenici sıfatıyla iş görme borcumuzun ifası sonucu olarak; 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ila ikincil düzenlemeler kapsamındaki hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için zorunlu olması sebebiyle meşru menfaatlerimiz kapsamında kişisel verileriniz işlenmektedir.

Socialpanel.app internet sitesine kaydolduğunuz sırada açık rızanız ile girdiğiniz kişisel verileriniz firmamızca elektronik ortam kullanılmak suretiyle; bu yöntemle işlenmekte ve korunmaktadır.

Dolayısıyla aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında kişisel veriler; ilgili kişilerin açık rızası ve ilgili kişi tarafından bizzat girilen veriler kapsamında veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan yöntemlerle elde edilmektedir.

Kişisel verilerinizin bu aydınlatma metninde yazılı amaç dışında gündeme gelmesi muhtemel başka amaçlar için işlenmesi hiçbir zaman söz konusu değildir. Ayrıca internet sitemiz olan socialpanel.app’da Kanun’un 6. Maddesinde ifade edilen özel nitelikli kişisel verileriniz işlenmemektedir.


4) Hangi Kişisel Verilerinizin Hangi Hukuki Sebebe Dayanarak İşlendiğine İlişkin Listeleme Yoluyla Şematik Gösterim

İşlediğimiz Kişisel Verileriniz

• Adınız ve soyadınız,
• Telefon numaranız,
• Adresiniz,
• E-posta adresiniz,
• Kullanıcı adınız

• İnternet sitemize giriş yaptığınızda kullandığınız IP adresiniz,
• Tarayıcı çerezleri (cookies),
• Trafik verisi,
• Lokasyonunuz


İşleme Şartlarımız

• İnternet sitemize üyelik işleminizi gerçekleştirmek ve üyelik bilgilerinizi doğrulamak,
• Üyelikle kurulan eser sözleşmesi kapsamında edimimizi ifa etmek

• 5651 sayılı İnternet Kanunu ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’ndan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
• Bu kapsamda adli/ idari makamlar tarafından talep edilecek bilgileri resmî kurumlarla paylaşmak,
• İnternet sitemizin teknik alt yapısını kullanıcı hareketlerine uygun şekilde geliştirmek


Yasal Şartlar

• Açık rızanız,
• İnternet sitemize kayıtla birlikte üyelik ve eser sözleşmesinin kurulması ila ifası için gerekli olması,
• Veri sorumlusu sıfatıyla meşru menfaatlerimiz ve yükümlülüklerimiz için zorunlu olması,
• Hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması

• Açık rızanız, • İnternet sitemize kayıtla birlikte üyelik ve eser sözleşmesinin kurulması ila ifası için gerekli olması,
• Veri sorumlusu sıfatıyla meşru menfaatlerimiz ve yükümlülüklerimiz için zorunlu olması,
• Hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması


Firmamıza Ulaştığı Elektronik Ortam
socialpanel.app ve tüm alt alan adları


İnternet sitemizde üye girişi yapmadığınız takdirde IP adresiniz, tarayıcı çerezleri, trafik verisi ve lokasyonunuz anonim olarak; istatistiksel veri toplama amacıyla ve internet sitemizin alt yapısını geliştirmek ve potansiyel müşterilerimizi tanımak amacıyla işlenmektedir.

Dolayısıyla bu durumda ilgili kişinin kimliği belli ya da belirlenebilir olmadığından üye girişi yapılmadan internet sitemizin ziyaret edilmesi durumunda kişisel veri işlenmemektedir.

Ayrıca, üyelikle birlikte eser sözleşmesinin kurulması aşamasından sonra iş sahibi olarak firmamıza yapacağınız ödemelerde kullanacağınız kredi kartı, debit kart, IBAN numarası ya da benzeri ödeme vasıtalarına dair herhangi bir veri işlenmemektedir.

Bu kayıtların sorumluluğu internet sitemize entegre üçüncü taraf BDDK lisanslı ödeme aracısı kuruluşlarının onayınız dahilindeki sorumluluğunda ve gözetimindedir.

5) Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Kanuni Genel İlkeler ve Kurallar

İnternet sitemiz olan socialpanel.app’da elde etiğimiz kişisel verileriniz kanuni ilkeler doğrultusunda işlenmektedir.

Bu kapsamda kişisel verileriniz;

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun şekilde,
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olarak,
 • Belirli, açık ve meşru amaçlarımız için,
 • İşlediğimiz amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,
 • 6698 sayılı Kanun’da ve ikincil mevzuatta öngörülen veya işlediğimiz amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilerek işlenmektedir.


6) Kişisel Verilerinizin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonim Hale Getirilmesi Süreci

Kanun’un 5. Ve 6. Maddesinde yer alan kişisel verilerin işlenmesi şartlarının tamamı ortadan kalktığında “Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde kişisel verileriniz re ’sen veya talep üzerine silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir.

Kişisel verilerinizin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi işlemleri aydınlatma metninin 5. Maddesinde yer verdiğimiz ilkeler doğrultusunda üst düzey güvenlik önlemleri alınarak Kurul kararları kapsamında gerçekleştirilir.

Kişisel verilerinizin silinmesi, yok edilmesi ya da anonim hale getirilmesi işlemlerine ilişkin kayıtlar veri sorumlusu olarak firmamızca asgari 3 yıl süreyle muhafaza edilir. Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ya da anonim hale getirilmesine ilişkin uyguladığımız tüm yöntemler ilgili kişiyle paylaşılır.

İlgili kişi sıfatıyla kişisel verilerinizin silinmesi, yok edilmesi yahut anonim hale getirilmesi talebinizi firmamıza ilettiğinizde veri işleme şartlarımız ve bu şartların ortadan kalkıp kalkmadığı hususları incelenir.

Talebinizin olumlu karşılanması halinde ise; silme, yok etme ya da anonim hale getirme yöntemlerinden hangisini uyguladığımız ve gerekçesi ilgili kişi sıfatıyla tarafınızla en geç 30 gün içinde paylaşılır.

Aynı şartlarda talebinize konu ettiğiniz kişisel verileriniz firmamızca 3. Kişilerle paylaşılmışsa bu durum 3. Kişiye firmamızca bildirilerek mevzuat doğrultusunda gereken tüm işlemlerin yapılması sağlanır.

Talebinize konu ettiğiniz kişisel verilerinizin işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmamışsa, talebiniz gerekçesi açıklanarak reddedilebilir ve bu ret cevabımız ilgili kişi sıfatıyla tarafınıza en geç 30 gün içinde elektronik ortamda iletilir.

Talep halinde silme, yok etme ya da anonim hale getirme yöntemlerinden en uygununu seçme hakkının ya da talebinizi reddetme hakkının veri sorumlusu sıfatıyla firmamızda olduğunu bilgilerinize sunarız.


7) Kişisel Verilerinizin Aktarılması (Paylaşılması)

Kişisel verileriniz aydınlatma metninde yer alan işleme sebeplerimizle sınırlı olmak üzere aktarılmaktadır. Bununla birlikte kişisel verileriniz; veri sorumlusu ve eser sözleşmesinin tarafı sıfatıyla Kanun’da ve ikincil mevzuatta yazılı yükümlülüklerimizi, vergi hukuku kapsamındaki hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla ve meşru menfaatlerimizle sınırlı kalmak üzere yurt içinde ve yurt dışında bulunan iş partnerlerimizle, avukatlarımızla ve Türkiye Cumhuriyeti resmi devlet makamlarıyla açık rızanız dahilinde paylaşılmaktadır.

Bu aktarımlar Kanun’un 5. Maddesi kapsamında internet sitemize kaydolmanız suretiyle eser sözleşmesinin kurulmasıyla, yüklenici sıfatıyla edimimizin ifa edilmesiyle, ifa sonucu doğan vergi hukuku kapsamındaki yükümlülüğümüzün yerine getirilmesiyle ve meşru menfaatlerimizle sınırlı olmak üzere Kanun'un 8. ve 9. maddelerine uygun şekilde tüm üst düzey güvenlik önlemleri alınmak suretiyle gerçekleştirilmektedir.


8) Aydınlatma Yükümlülüğümüzün Yerine Getirilmesi Aşamalarına Dair Kanuni Bilgilendirme

Bu aydınlatma metni internet sitemize ait http://socialpanel.app/kvkk URL adresinde herkesin her zaman erişmesine imkân tanınacak şekilde yayınlanmakta olup kanun kapsamında aydınlatma yükümlülüğümüz elektronik ortamda bu haliyle yerine getirilmektedir

Ayrıca web sitemize kaydolduğunuz esnada kişisel verilerinizi kaydetmeden önce aydınlatma metnine ait URL adresi, incelemenize imkân tanınacak şekilde kullanımınıza sunulmakta olup aydınlatma yükümlülüğümüz bu haliyle de yerine getirilmektedir.

Bununla birlikte ilgili kişi olarak açık rızanıza veya kanundaki diğer işleme şartlarına bağlı olarak kişisel verileriniz her işlendiğinde aydınlatma metnine ait URL adresi incelemenize imkân verecek şekilde kullanımınıza tekrar sunulmakta olup aydınlatma yükümlülüğümüzün bu haliyle de yerine getirildiğini bilgilerinize sunmaktayız.

İnternet sitemize kayıt esnasında aydınlatma metnine onay vermediğiniz takdirde kayıt işlemi gerçekleşmeyeceğinden kişisel verileriniz bu durumda işlenmemektedir.

Dolayısıyla, aydınlatma metnini onayladıktan sonra internet sitemize kaydolduğunuzda aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirdiğimizi ve kişisel verilerinizin açık rızanız ile işlendiği hususunu kabul etmiş olduğunuzu bilgilerinize sunmaktayız.

Bu aydınlatma metninde yer alan kişisel veri işleme amacımız değiştiği takdirde ise, veri işleme faaliyetinden önce bu amaç için aydınlatma yükümlülüğümüz;

Aydınlatma Metni URL’sinde yer alan aydınlatma metni güncellemesi ile tüm ziyaretçilerimize ve kayıtlı kullanıcılarımıza duyurulmak suretiyle yerine getirilecektir.


9) Kişisel Veri Güvenliğine İlişkin Aldığımız Önlemler ve Yükümlülüklerimiz

Veri sorumlusu olarak Kanun’un 12. Maddesi doğrultusunda kişisel verilerinizin güvenliğine önem vermekteyiz.

Bu kapsamda;

 • Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme,
 • Kişisel verilerinize hukuka aykırı yollarla erişilmesini önleme,
 • Kişisel verilerinizin korunmasını ve muhafazasını sağlama

Şeklindeki yükümlülüklerimizi yerine getirirken en uygun güvenlik seviyesini temin için gereken bütün teknik ve idari tedbirleri aldığımızı bilgilerinize sunmaktayız.

Ayrıca, veri sorumlusu sıfatıyla firmamız dahilindeki tüm birimlerimizde kişisel veri güvenliğinin sağlanması amacıyla gereken tüm denetimleri gerçekleştirmekteyiz.

Aldığımız bütün teknik ve idari önlemlere rağmen işlediğimiz kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından ele geçirilmesi durumunda, veri sorumlusu sıfatıyla bu durumu en kısa sürede ilgili kişilere ve Kurula bildireceğimiz hususunu bilgi edininiz.


10) Talepleriniz, Başvuru Usulü ve Cevap Yükümlülüğümüz

İşlenen kişisel veri sahibi olarak ilgili kişi sıfatıyla, Kanun’dan doğan ve aydınlatma metninin 2. Maddesinde yazılı haklarınıza ilişkin taleplerinizi; metnin 1.b maddesinde açık iletişim bilgisi bulunan veri sorumlusu temsilcisine aynı maddede yazılı e-posta yoluyla iletebilirsiniz.

Talebiniz Kanun’un 13. Maddesinde öngörülen en geç otuz gün içinde, talebin niteliğine göre en kısa sürede ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, talebinize konu işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda, Kurul tarafından belirlenen yasal tarifedeki ücretin talep edilebileceği hususunu bilgilerinize sunarız.

Başvurunuzun e-posta adresimize iletildiği tarih; resmi başvuru tarihi olarak kabul edilecektir. Başvurunuzdaki talebiniz kabul edildiğinde ya da gerekçesi açıklanarak reddedildiğinde cevabımız sistemimizde kayıtlı bulunan e-posta adresinize elektronik ortamda iletilecektir.

Başvuruda yer alan talebinizin kabul edilmesi durumunda veri sorumlusu sıfatıyla talep gereği derhal yerine getirilecektir.

Kanun’un 14. Maddesinin 2. Fıkrası uyarınca; bu maddede yazılı başvuru yolu tüketilmeden Kurul’a şikâyet yoluna başvurulamayacağını, başvurulduğu takdirde Kurul tarafından talebinizin reddedileceğini ise ayrıca bilgilerinize sunarız.

Firmamıza yapacağınız talep başvurusunda aşağıdaki hususların bulunması gerekmektedir;

 • İsim, soyisim ve T.C. kimlik numarası,
 • Yabancı uyruklu olmanız halinde pasaport numaranız, vatandaşı olduğunuz ülke kimlik numaranız ve uyruğunuz,
 • Talebinize cevap verebilmemiz için gerekli olan tebliğe elverişli posta adresiniz,
 • İnternet sitemize kaydolduğunuz sırada sistemimize kaydettiğiniz e-posta adresiniz ve telefon numaranız
 • Talebinizin konusu ve açık şekilde izahı ile talep sonucu

Talebinizin en hızlı şekilde incelenerek sonuçlandırılabilmesi için talebinizin gerekçesini oluşturan tüm bilgileri ve varsa belgeleri başvurunuza eklemeniz önem arz etmektedir.


11) Yürürlük ve Uygulama

Aydınlatma metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. Maddesi ile ikincil mevzuat düzenlemeleri kapsamında aydınlatma yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Aydınlatma metni internet sitemize ait https://socialpanel.app/kvkk URL adresinde herkesin erişebileceği şekilde teknik alt yapı ile yayınlanmış olup yayınlandığı tarihte yürürlüğe girdiği kabul edilmiştir. Aydınlatma metninde yer almayan hususlar bakımından ya da mevzuat ile aydınlatma metni arasında mübayenet olması halinde yasal mevzuat hükümleri geçerli kabul edilecektir.

Kişisel veri işleme amacımız veya politikamız değiştiğinde ya da kamu otoritesi tarafından yeni kanuni düzenlemeler getirildiğinde aydınlatma metninde değişiklik yapma hakkımız mevcuttur.

Bu hallerde, değişiklikleri içeren güncel ve yeni aydınlatma metni bu maddede yazılı URL adresinde güncel tarih damgası ile yayınlanacak olup bilgilendirme bu şekilde gerçekleştirilecektir.

Okuduğunuz aydınlatma metni toplam 11 madde ve alt maddelerden oluşmakta olup ... tüzel kişisi için hazırlanmıştır. Bu aydınlatma metni 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu koruması kapsamında bir eserdir ve tüm yasal hakları ... ’ye aittir.

5846 sayılı kanunun 71. Maddesi kapsamında bu eserin değiştirilmesi, kullanılması, umuma iletilmesi, yayınlanması suçtur ve cezası 1 yıldan beş yıla kadar hapis veya adli para cezasıdır.